• a1.png

Autor: mgr inż. arch. Karol Cieślar

Przedmiotem opracowania jest koncepcja architektoniczna nowego budynku dla Szkoły Podstawowej Towarzystwa Ewangelickiego im. Ks. Franciszka Michejdy wraz z salą gimnastyczną w Cieszynie.

Zakres opracowania:

 1. Analiza dotychczasowych wstępnych koncepcji architektonicznych pod względem potrzeb inwestora
 2. Opracowanie koncepcji architektonicznej spełniającej kryteria wszystkich zainteresowanych: placówek dydaktycznych TE, Parafii Ewangelickiej, Miasta Cieszyna, Urzędu Konserwatorskiego, ochrony ppoż., Sanepidu itp.
   

Teren opracowania obejmuje działki nr 31, 32, 33, 131, 30/1, 30/2, 108/1 w Cieszynie pomiędzy Placem Kościelnym a Placem Wolności.
 

Uwarunkowania

Część terenu opracowania jest objęta ochroną konserwatorską w postaci wpisu do rejestru zabytków (działka nr 33). Stąd cała inwestycja będzie realizowana pod nadzorem Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Komisja Konserwatorska przeprowadziła w dniu 23.03.2018 wizję lokalną, w której uczestniczyli przedstawiciele inwestora, Parafii (właściciela gruntów) oraz projektanci.

Zostały przedstawione dwie koncepcje (arch. Buławy i arch. Cieślara). Urząd Konserwatorski przychylił się do rozwiązania architekta Karola Cieślara ze względu na „stosowniejsze wpisanie się w kwartał zabudowy z poszanowaniem walorów architektonicznych i historycznych“.

Teren opracowania posiada spadek terenu od historycznego budynku szkoły w stronę Placu Wolności rzędu ok. 2,6 m, skoncentrowany w linii istniejących garaży. Teren opracowania charakteryzuje się utrudnionym dostępem, gdyż jest to wnętrze kwartału miejskiej zabudowy. Przekłada się to również na utrudnienia w realizacji ochrony p. pożarowej oraz zacienienie. Na terenie opracowania, blisko istniejącego budynku szkoły, znajduje się stacja transformatorowa średniego napięcia, którą przewiduje się zastąpić przez nowoczesną stację prefabrykowaną min. rozmiarów (ok. 1,5x3 m).
 

Kompozycja urbanistyczna, kontekst miejski

Lokalizacja inwestycji wewnątrz istniejącego kwartału powoduje duże ograniczenia w kształtowaniu nowej zabudowy, także ze względu na potrzebę odniesienia się do historycznego układu urbanistycznego i jego uwzględnienia jako wartości miejsca. Priorytetowo przyjęto lokalizację wyższego budynku szkolnego jakoby „w cieniu” wysokiego budynku byłej Policji (Plac Wolności nr 3) tak, by nie był widoczny z Placu Wolności. Bryła sali gimnastycznej jest wpuszczona w teren i jej wysokość ok. 5 m ma charakter zabudowy parterowej i nie ingeruje w układ urbanistyczny, nie zamyka kwartału w miejscu, w którym nigdy w historii nie był zamknięty.

Z punktu widzenia przestrzeni miejskiej, jej jakości, atrakcyjności oraz aktywności, proponowane działania mają charakter rewitalizacyjny, centrotwórczy i wzmacniający funkcje miejskie. Proponowane połączenie piesze obydwu placów wnosi nową jakość przestrzeni publicznej w okolicach Wyższej Bramy.
 

Rozwiązania funkcjonalne

Celem koncepcji jest zaproponowanie samodzielnego budynku szkolnego, przeznaczonego do korzystania przez trzy klasy szkoły podstawowej wraz z salą gimnastyczną (przeznaczoną do korzystania przez uczniów SPTE, LOTE oraz na wynajem).

Nowy budynek (część szkolna) będzie połączony łącznikiem z istniejącym budynkiem szkolnym na poziomie podestu klatki schodowej pomiędzy parterem a I. piętrem Szkoły. Łącznik jednocześnie będzie oddzieleniem p. pożarowym. Wejście główne zasadniczo przewidziano od strony Placu Kościelnego przez istniejący budynek szkoły. Oddzielne wejście do budynku sali gimnastycznej jest konieczne ze względu na ekonomiczną eksploatację tejże sali przez innych użytkowników (wynajem).
Z tego względu usytuowanie obu budynków przewidziano w taki sposób, aby można było wydzielić funkcjonalnie salę gimnastyczną z zapleczem. Wtedy część szkolna jest zamknięta, a dostępna jest część wejściowa z węzłem sanitarnym i zapleczem dla sali.

W celu ułatwienia dostępu do sali gimnastycznej uczniom LOTE oraz innym użytkownikom przewidziano dojście przez bramę od Placu Kościelnego. Plac zabaw dla szkoły jest dostępny przez bramę w ogrodzeniu na poziomie wejścia do sali gimnastycznej.

   


Nowy budynek może być zrealizowany w całości lub w dwóch etapach:

 • Etap 1:
  Realizacja CZĘŚCI SZKOLNEJ wraz z przekładkami sieci i tymczasowym zagospodarowaniem terenu
   
 • Etap 2:
  Realizacja SALI GIMNASTYCZNEJ wraz z docelowym zagospodarowaniem terenu
   

Rozwiązania przestrzenno-architektoniczne

Docelowo proponuje się budynek składający się z dwukondygnacyjnej części szkolnej o rzucie 19x19 m (mieszczącej także zaplecze dla sali gimnastycznej na poziomie parteru i w suterenie budynku szkoły) i jednokondygnacyjną pełnowymiarową salę gimnastyczną o rzucie 19x30 m.

Bryła sali gimnastycznej jest częściowo zapuszczona w teren z wykorzystaniem różnicy poziomu terenu pomiędzy istniejącym budynkiem szkoły, a poziomem parkingu od strony Placu Wolności.

Projektowany budynek sali gimnastycznej oraz placu zabaw wokół istniejącego boiska szkolnego jest dostępny także dla osób niepełnosprawnych od strony Placu Kościelnego i od Placu Wolności. W klatce schodowej nowego budynku szkolnego zainstalowana zostanie platforma umożliwiająca korzystanie z budynku osobom niepełnosprawnym (jest możliwy również wariant windy dostawionej do bryły budynku).

Nowy budynek szkolny powinien mieć 8 klas dla najmłodszych uczniów (1-3 klasa), sanitariaty na każdym piętrze dla uczniów, pedagogów i osób niepełnosprawnych, dwa gabinety i hall. Będzie to „nowoczesna i bezpieczna przestrzeń” dla najmłodszych uczniów szkoły.

Zaplecze dla sali gimnastycznej: szatnie, prysznice i WC oddzielne dla uczniów i uczennic jest usytuowane na parterze budynku szkoły, zajmuje 1/3 rzutu. Reszta przestrzeni parteru jest wykorzystana jako przestrzeń zadaszona placu zabaw (230 m2).
Siłownia, magazyn potrzeb sportowych, gabinet pedagogów WF z zapleczem socjalnym oraz pomieszczenie techniczne będzie mieściło się w suterenie, na poziomie podłogi sali gimnastycznej.

Sala gimnastyczna jest zaprojektowana jako pełnowymiarowa (boisko dla koszykówki). Wymiary takie umożliwiają wynajem sali po południu oraz prowadzenie zajęć WF równolegle w dwóch grupach.

Bryła budynku jest usytuowana w bezpiecznej odległości od budynków objętych ochroną konserwatorską, nie zasłania okien mieszkań znajdujących się w budynkach historycznych stojących wzdłuż ulicy Wyższa Brama. Maksymalna wysokość budynku sali gimnastycznej nad terenem wynosi 5 m. Reszta kubatury jest pod terenem istniejącym.

Budynki wpisane są w kwartał zabudowy w sposób szanujący walory architektoniczne i historyczne tego miejsca. Cały kwartał zostanie docelowo uporządkowany i odnowiony (nowe elewacje budynków historycznych). Powstanie chodnik łączący bramę w budynku Parafii z Placem Wolności, oddzielony od parkingu pasami zieleni.

Koncepcja przewiduje budowę parkingu dla budynku Plac Wolności 3 (jako inwestycję Parafii E.A.), min. 40 miejsc parkingowych z możliwością obsługi restauracji w budynku Wyższa Brama 10 od strony zaplecza.

Istniejący budynek garaży na zapleczu budynku byłej Policji (10 samochodów) jest poważnym problemem przestrzennym. Jest możliwa jego modernizacja i włączenie do kompleksu szkolnego oraz wykorzystanie połaci dachowej na cele placu zabaw, lub jego wyburzenie i zbudowanie w tym miejscu muru oporowego pomiędzy komunikacją i placem zabaw (różnica terenów).
 

Część szkolna

Na parterze przewidziano kryty plac zabaw dla szkoły podstawowej oraz zaplecze dla sali gimnastycznej (szatnie i prysznice). Na I. piętrze przewidziano trzy sale lekcyjne, dwie standardowe i jedna duża o pow. 105 m2 (którą można według potrzeb podzielić na dwie sale), sanitariaty dla uczennic i uczniów, oraz dla pedagogów z przystosowaniem dla osób niepełnosprawnych. Na I. piętrze jest duży hall, który razem z łącznikiem zajmuje powierzchnię powyżej 120 m2. Klatka schodowa jest ze względów bezpieczeństwa ppoż. wydzielona.

Na II. piętrze znajdują się 4 standardowe sale lekcyjne, 2 pokoje nauczycieli, sanitariaty i hall podobnie jak na I. piętrze.
Wszystkie sale i pomieszczenia są dobrze nasłonecznione z kierunku południowo-wschodniego i południowo zachodniego. Do regulacji światła słonecznego służą zewnętrzne żaluzje z możliwością regulacji elektronicznej.
 

Sala gimnastyczna

Zaproponowano salę gimnastyczną o wymiarach 30 m x 19 m (rozmiary wewnętrzne min. 29x18), o wysokości w świetle min. 7 m. Zaplecze sali jest usytuowane w suterenie i na parterze budynku szkolnego. Pod pochylnią prowadzącą na plac zabaw jest umieszczona pochylnia do wyjścia awaryjnego z sali gimnastycznej.
 

Rozwiązania techniczne

Zaproponowano budynek szkoły w konstrukcji tradycyjnej, żelbetowej / murowanej. Stropy żelbetowe / gęstożebrowe. Strop nad salą gimnastyczną kratownicowy, stalowy lub z drewna klejonego. Alternatywnie można cały budynek sali gimnastycznej realizować w konstrukcji stalowej. Szczegóły konstrukcji są do rozstrzygnięcia na późniejszych etapach projektowych. Ze względu na śródmiejską lokalizację i dodatkowo wewnątrz kwartału, jako pokrycie dachu zaproponowano dach zielony ekstensywny, redukujący hałas, zapylenie, przegrzewanie, zrzut deszczówki i podnoszący walory wizualne (widoki z okien otaczającej zabudowy).
Zaproponowano wykończenie elewacji w kolorze białym w celu jak najmniejszej ingerencji w kolorystykę elewacji historycznych oraz jak najlepsze warunki odbicia światła dziennego we wnętrzu kwartału.

Realizacja inwestycji wymaga przebudowy sieci (en, ks, kd, pec) oraz wyburzeń parterowych budynków gospodarczych na terenie opracowania (garażów, magazynów opału itp.). Koncepcja przewiduje ochronę wartościowych drzew rosnących wewnątrz kwartału.
 

Szczegółowe informacje – dokumenty do pobrania

 1. Wpisanie budynku w kwartał zabudowy
 2. Plan sytuacyjny
 3. Suterena
 4. Parter
 5. I piętro
 6. II piętro
 7. Przekrój A-A
 8. Przekrój B-B
 9. Przekrój A

 

Cieszyn, 23.3.2018 r.