• a1.png

Zarząd Towarzystwa Ewangelickiego im. ks. Franciszka Michejdy zaprasza Członków TE, jego Sympatyków oraz osoby zainteresowane sprawami TE do udziału w

Walnym Zebraniu Sprawozdawczym,

które rozpocznie się

w sobotę 24 marca 2018 r. o godz. 9:00
w budynku Starego Gimnazjum w Cieszynie (tzw. Pajta) przy Placu Kościelnym 2
.

 

Proponowany porządek zebrania:

 1. Otwarcie zebrania.
 2. Wybór przewodniczącego zebrania, protokolanta, Komisji Uchwał i Wniosków.
 3. Uchwalenie porządku zebrania.
 4. Przyjęcie protokołu z poprzedniego zebrania.
 5. Sprawozdanie Zarządu:
  • opisowe sprawozdanie z działalności za 2017 r.
  • sprawozdanie finansowe za 2017 r.
 6. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej.
 7. Dyskusja nad sprawozdaniami.
 8. Zatwierdzenie sprawozdań i udzielenie absolutorium Zarządowi.
 9. Uchwała w sprawie wyniku finansowego za 2017 r.
 10. Projekt planu pracy i planu finansowego na rok 2018 – dyskusja.
 11. Podjęcie uchwał w sprawie planu pracy i planu finansowego Towarzystwa Ewangelickiego im. ks. Franciszka Michejdy w roku 2018 r.
 12. Wolne wnioski.
 13. Zakończenie zebrania.

Protokół z ostatniego Walnego Zebrania Członków wyłożony będzie do wglądu w sekretariacie Liceum Ogólnokształcącego Towarzystwa Ewangelickiego w dniach od 19 marca do 23 marca 2017 roku w godzinach 8.00-15.00. W tym samym czasie wyłożone będzie do wglądu sprawozdanie finansowe z działalności Towarzystwa Ewangelickiego im. ks. Franciszka Michejdy za 2017 rok.

Ze względu na wagę poruszanych spraw, prosimy Członków TE o pewne przybycie.

 

Prezes Zarządu
Towarzystwa Ewangelickiego
im. ks. Franciszka Michejdy
Jacek Sobota