• a1.png

Zarząd Towarzystwa Ewangelickiego im. ks. Franciszka Michejdy zaprasza Członków TE, jego Sympatyków oraz osoby zainteresowane sprawami TE do udziału w

Walnym Zebraniu Sprawozdawczo-Wyborczym,

które rozpocznie się

w sobotę 30 marca 2019 r. o godz. 9:00
w budynku Starego Gimnazjum w Cieszynie (tzw. Pajta) przy Placu Kościelnym 2
.

 

Proponowany porządek zebrania:

 1. Otwarcie zebrania.
 2. Wybór przewodniczącego zebrania, protokolanta, Komisji Uchwał i Wniosków oraz Komisji Skrutacyjnej.
 3. Uchwalenie porządku zebrania.
 4. Przyjęcie protokołów z poprzednich zebrań, które odbyły się w 2018 r.
 5. Sprawozdanie Zarządu:
  • opisowe sprawozdanie z działalności za 2018 r.
  • sprawozdanie finansowe za 2018 r.
 6. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej.
 7. Dyskusja nad sprawozdaniami.
 8. Zatwierdzenie sprawozdań i udzielenie absolutorium Zarządowi.
 9. Uchwała w sprawie wyniku finansowego za 2018 r.
 10. Wybory nowego Zarządu TE i Komisji Rewizyjnej.
 11. Projekt planu pracy i planu finansowego na rok 2019 – dyskusja.
 12. Podjęcie uchwał w sprawie planu pracy i planu finansowego Towarzystwa Ewangelickiego im. ks. Franciszka Michejdy w roku 2019 r.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie zgody na zaciągnięcie przez Zarząd zobowiązania finansowego.
 14. Wolne wnioski.
 15. Protokół Komisji Skrutacyjnej i ogłoszenie wyniku głosowania.
 16. Podjęcie uchwały o powołaniu Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej.
 17. Zakończenie zebrania.

Protokoły z ostatniego Walnego Zebrania Członków TE oraz z Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków TE, wyłożone będą do wglądu w sekretariacie Liceum Ogólnokształcącego Towarzystwa Ewangelickiego w dniach od 25 marca do 29 marca 2019 roku w godzinach 8:00-15:00. W tym samym czasie wyłożone będzie do wglądu sprawozdanie finansowe z działalności Towarzystwa Ewangelickiego im. ks. Franciszka Michejdy za 2018 rok.

Ze względu na wagę poruszanych spraw, prosimy Członków TE o pewne przybycie.

 

Prezes Zarządu
Towarzystwa Ewangelickiego
im. ks. Franciszka Michejdy
Jacek Sobota