• a1.png

Zarząd Towarzystwa Ewangelickiego im. ks. Franciszka Michejdy

zaprasza

wszystkich Członków i Sympatyków
oraz Osoby Zainteresowane naszymi sprawami

do udziału w

Walnym Zebraniu Sprawozdawczo-Wyborczym Członków

które rozpocznie się
19 marca 2022 (w sobotę) o godz. 9:00
w budynku Liceum Ogólnokształcącego Towarzystwa Ewangelickiego
przy ul. Sienkiewicza 2 w Cieszynie.

Ze względu na wagę poruszanych spraw prosimy Członków TE o pewne przybycie.


Proponowany porządek zebrania:

 1. Otwarcie zebrania.
 2. Wybór przewodniczącego zebrania, protokolanta, Komisji Uchwał i Wniosków oraz Komisji Skrutacyjnej.
 3. Uchwalenie porządku zebrania.
 4. Przyjęcie protokołów z poprzedniego zebrania.
 5. Sprawozdanie Zarządu:
   - opisowe sprawozdanie z działalności za 2021 r.
   - sprawozdanie finansowe za 2021 r.
 6. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej.
 7. Dyskusja nad sprawozdaniami.
 8. Zatwierdzenie sprawozdań i udzielenie absolutorium Zarządowi.
 9. Uchwała w sprawie wyniku finansowego za 2021 r.
 10. Wybory nowego Zarządu TE i Komisji Rewizyjnej.
 11. Projekt planu pracy i planu finansowego na rok 2022 – dyskusja.
 12. Podjęcie uchwał w sprawie planu pracy i planu finansowego Towarzystwa Ewangelickiego im. ks. Franciszka Michejdy w roku 2022 r.
 13. Wolne wnioski.
 14. Protokół Komisji Skrutacyjnej i ogłoszenie wyniku głosowania.
 15. Podjęcie uchwały o powołaniu Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej.
 16. Zakończenie zebrania.


Protokół z ostatniego Walnego Zebrania Członków TE zostanie wyłożony do wglądu w sekretariacie Liceum Ogólnokształcącego Towarzystwa Ewangelickiego (Cieszyn, ul. Sienkiewicza 2) w dniach od 14 do 18 marca 2022 roku w godzinach 8.00-15.00. W tym samym czasie wyłożone będzie do wglądu sprawozdanie finansowe z działalności Towarzystwa Ewangelickiego im. ks. Franciszka Michejdy za 2021 rok.

 

Zarząd TE