• a1.png

Zarząd Towarzystwa Ewangelickiego im. ks. Franciszka Michejdy

zaprasza

wszystkich Członków i Sympatyków
oraz Osoby Zainteresowane naszymi sprawami

do udziału w

Walnym Zebraniu Sprawozdawczym Członków

które rozpocznie się
30 marca 2023 (w czwartek) o godz. 16:30
w budynku Liceum Ogólnokształcącego Towarzystwa Ewangelickiego
przy ul. Sienkiewicza 2 w Cieszynie.

Ze względu na wagę poruszanych spraw prosimy Członków TE o pewne przybycie.


Proponowany porządek zebrania:

 1. Otwarcie zebrania.
 2. Wybór przewodniczącego zebrania, protokolanta, Komisji Uchwał i Wniosków.
 3. Uchwalenie porządku zebrania.
 4. Przyjęcie protokołów z poprzednich zebrań (19.03.2022, 11.07.2022).
 5. Sprawozdanie Zarządu:
   - opisowe sprawozdanie z działalności za 2022 r.
   - sprawozdanie finansowe za 2022 r.
 6. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej.
 7. Dyskusja nad sprawozdaniami.
 8. Zatwierdzenie sprawozdań i udzielenie absolutorium Zarządowi.
 9. Uchwała w sprawie wyniku finansowego za 2022 r.
 10. Projekt planu pracy i planu finansowego na rok 2023 – dyskusja.
 11. Podjęcie uchwał w sprawie planu pracy i planu finansowego Towarzystwa Ewangelickiego im. ks. Franciszka Michejdy w roku 2023 r.
 12. Wolne wnioski.
 13. Zakończenie zebrania.

Oba protokoły z ostatnich Walnych Zebrań Członków TE z 2022 roku zostaną wyłożone do wglądu w sekretariacie Liceum Ogólnokształcącego Towarzystwa Ewangelickiego (Cieszyn, ul. Sienkiewicza 2) w dniach od 27 do 30 marca 2023 roku w godzinach 8:00-15:00. W tym samym czasie wyłożone będzie do wglądu sprawozdanie finansowe z działalności Towarzystwa Ewangelickiego im. ks. Franciszka Michejdy za 2022 rok.

Składkę członkowską można wpłacić przed zebraniem do kasy Towarzystwa lub na rachunek bankowy Towarzystwa 03 1750 0012 0000 0000 3372 1129 z dopiskiem „Składka członkowska za rok …”.

Zarząd TE


Do pobrania: