• a1.png

W dniach 5-7 listopada 2017 r. wicedyrektor LOTE/GTE Dagmara Jagucka-Mielke – ambasadorka GPENreformation w Polsce – uczestniczyła w Międzynarodowej Konferencji GPENreformation "Peace Education at Protestant Schools as a Contribution to Learning for Sustainability", która odbyła się w stolicy Rwandy - Kigali. Konferencja ta została zorganizowana przez centralę GPEN oraz Uniwersytet w Bambergu (Niemcy) we współpracy z Protestancką Radą w Rwandzie. Głównym celem spotkania było odzwierciedlenie wkładu szkół protestanckich w proces pokoju i uczenia się na rzecz zrównoważonego rozwoju.

Do działalności promocyjnej naszych szkół należy zaliczyć kontakty ze światową siecią szkół protestanckich „500 schools for Reformation”, która po okresie jubileuszowym przekształciła się w GPENreformation – Global Pedagogical Network. Miało to miejsce podczas organizacji Światowego Dnia Reformacji w Wittenberdze 23 czerwca 2017 r., kiedy to przedstawiciele wielu szkół z całego świata, zarówno uczniowie jak i nauczyciele, przybyli do Wittenbergi, by razem wspólnie świętować w jubileuszowym roku 500 lat Reformacji.

Członkami GPEN mogą zostać organizacje oraz stowarzyszenia reprezentujące protestanckie instytucje edukacyjne – sieć zrzesza protestanckie szkoły oraz uniwersytety ze wszystkich kontynentów. Główne założenia tej organizacji to:

 • gwarancja oraz poprawa jakości kształcenia w chrześcijańskich szkołach, seminariach oraz uniwersytetach;
 • ułatwianie dostępu do uczenia się w globalnym kontekście;
 • pogłębienie wymiany doświadczeń między instytucjami edukacyjnymi i Kościołami;
 • promowanie interesów edukacji chrześcijańskiej.

Uczestnicy konferencji w Afryce – przedstawiciele różnych protestanckich szkół oraz instytucji edukacyjnych z ponad 50 krajów – poruszali następujące tematy:

 • udział szkół protestanckich w przezwyciężaniu konfliktów i pracy nad pojednaniem na świecie;
 • wkład szkół protestanckich w dobrostan i spójność społeczną społeczeństw oraz o uwidocznienie tego wkładu;
 • pomysły i koncepcje dotyczące edukacji pokojowej i edukacji na rzecz zrównoważonego rozwoju w szkołach protestanckich;
 • szerzenie wiedzy na temat aktualnych wyzwań na świecie (kontekst afrykański) związanych z edukacją pokojową;
 • pogłębianie współpracy i wzmacnianie protestanckiej sieci GPENreformation.

Wybór miejsca na przeprowadzenie konferencji w Afryce miał odzwierciedlać fakt, że Afryka jest ważnym miejscem dla protestanckiej edukacji dotyczącej pokoju i wysokiej jakości edukacji. To właśnie w Afryce znajduje się największa liczba szkół protestanckich na świecie. Ludobójstwo Tutsi w Rwandzie dotknęło wszystkie sfery kraju , a w szczególności system nauczania i uczenia się we wszystkich szkołach. Jednak po tym krwawym okresie, Rwanda poczyniła znaczne wysiłki na rzecz budowania pokoju i wspólnego życia. Edukacja była ważnym kanałem edukacji pokojowej, jedności i pojednania. W tej perspektywie protestanckie kościoły w regionie Wielkich Jezior zainicjowały program partycypacji i aktywnej pedagogiki (PAP), który przyczynił się do budowania pokoju w szkołach protestanckich. Doświadczenie pokoju jest teraz inspirujące dla wszystkich, a szczególnie dla społeczeństw, które dziś stoją w obliczu konfliktów.

Podczas konferencji głos zabrali specjalni zaproszeni goście – przedstawicielka Ministerstwa Edukacji Rwandy oraz ambasador Republiki Federalnej Niemiec. Wskazano na konieczność edukacji pokojowej i zaangażowania w rozwiązywanie konfliktów. Ks. dr Pascal Bataringaya zauważył, że Kościół musi być miejscem do rozwiązywania i zapobiegania konfliktom, zachowania zasad głoszonych przez Jezusa i dziedzictwa reformacyjnego dla pokojowego współżycia.

Dr Peter Woeste, ambasador Niemiec w Kigali, podkreślił znaczenie dobrej jakości edukacji i wkładu protestantyzmu w rozwój społeczeństwa. Jak zauważył tylko 2% ludności niemieckiej było w stanie czytać, dopóki Marcin Luter nie rozpoczął powszechnej nauki dziewcząt 500 lat temu.

W sesji panelowej dotyczącej doświadczenia konfliktu na polu edukacji protestanckiej, Dagmara Jagucka-Mielke wygłosiła referat na temat konfliktów mniejszości wyznaniowych w Polsce, stwierdzając, że protestanci muszą raczej jasno rozumieć swoją tożsamość niż patrzeć na elementy, poprzez które różnią się od innych. Ważne jest podkreślenie tego, co mają wspólnego z innymi chrześcijanami, a zatem potrzebne jest wychowanie w duchu ekumenizmu. Muszą również pokazać, że wartości te dostępne są w szkołach i ogólnie w społeczeństwie. Konieczne jest zaangażowanie w ruch społeczny, publiczne przemawianie i pokazanie, że możemy żyć w zintegrowanej społeczności.

Ważnym tematem, który przedstawiono na przykładzie Rwandy, jest Edukacja dla Pamięci. Zdaniem profesora Erazma Rwanamiza – dyrektora wydziału edukacji w brytyjskiej organizacji NGO ‘AEGIS TRUST’ – filarami Edukacji dla Pamięci są: wiedza i rzetelny wgląd w historię, empatia i zaangażowanie, refleksja i działanie. Jak mówił: „Bez wiedzy i wglądu historycznego empatia i refleksja, a nawet działanie solidarnościowe, nie mają znaczenia i pozostają pustą skorupą. Bez możliwości zastosowania wyciągniętych wniosków do refleksji i działania, wiedza i empatia pozostają powierzchowne i moralizatorskie".

Podczas konferencji uczestnicy debatowali także nad wizją wspólnej przyszłości dla sieci szkół protestanckich GPENreformation. Został powołany organ sterujący siecią – Rada GPEN. Rada składa się z 5 osób z mandatem administracji i reprezentacji przez okres 4 lat. Na członków Rady wybrano: Dr Wim Kuiper (Holandia), ks. dr Birgit Sendler-Koschel (Niemcy), prof. dr Annette Scheunpflug (Niemcy), ks. Samuel Mutabazi (Rwanda) i dr Jonathan Laabs (USA).

W imieniu zarządu GPENreformation, ks. Birgit Sendler-Koschel wręczyła imienne certyfikaty ambasadorom GPENreformation (wśród nich także reprezentantce Towarzystwa Ewangelickiego), którzy zostali nominowani za zaangażowanie w promowanie wizji GPENreformation, jej misji oraz celów. Ambasadorzy są odpowiedzialni za dalszy rozwój sieci w swoich społecznościach.

Ponieważ Reformacja nie dotyczy przeszłości lecz się dzieje na co dzień wśród nas, do planowanych działań w przyszłości uczestnicy konferencji chcieliby włączyć:

 • możliwość spotkania reprezentantów z poszczególnych instytucji i krajów na szczeblu ogólnokrajowym, kontynentalnym oraz państwowym;
 • dbałość o zachowanie jedności;
 • wspieranie tolerancji;
 • promowanie życia w wierze oraz wychowywanie do wartości, które powinny należeć do standardów w szkołach protestanckich;
 • organizację konferencji dla nauczycieli, wymianę dobrych praktyk.

.