• a1.png

Pierwsze spotkanie Platformy Szkół Ewangelickich w Polsce zostało zorganizowane dzięki przyjęciu przez Synod Kościoła uchwały z dnia 13 października 2019 r., w której czytamy m. in.: "…ma służyć wspieraniu działalności inicjatyw oświatowych oraz wypracowywaniu wspólnego stanowiska szkół ewangelickich w Polsce". Kolejne spotkanie odbyło się 11 stycznia 2020 r. dzięki gościnności Parafii E-A w Krakowie.

Przedstawiciele Towarzystwa Ewangelickiego im. ks. F. Michejdy z Cieszyna, Fundacji Ewangelickie Towarzystwo Oświatowe z Warszawy, Towarzystwa Szkolnego im. M. Reja z Bielska Białej, Fundacji Edukacyjnej im. J.S. Bandtkiego z Krakowa, Ewangelickiego Towarzystwa Edukacyjnego w Gliwicach, Fundacji Ewangelickie Centrum Diakonii i Edukacji Im. Ks. M. Lutra z Wrocławia mogli - w ramach PSE - spotkać się i porozmawiać.

Platforma powstała jako twór nieformalny, a jej powołanie wynikało z potrzeby współpracy placówek i szkół odwołujących się do wartości ewangelickich. Jej zadaniem będzie wymiana dobrych praktyk i wzajemne wsparcie, współpraca na rzecz tworzenia otwartego, wielokulturowego i obywatelskiego środowiska. Podczas dyskusji uczestnicy sformułowali poniższe wnioski, które w najbliższym czasie zostaną jeszcze doprecyzowane.

Wnioski, cele i propozycje działania:

  1. budowanie wsparcia dla szkół we współpracy z parafiami (informowanie o rekrutacji, ogłoszenia dotyczące szkół);
  2. występowanie jednym głosem w imieniu szkół ewangelickich w Polsce w sprawach dotyczących oświaty np. treści ewangelickie w programach nauczania czy w sytuacji dostrzeżenia innych problemów społecznych;
  3. wymiana informacji dotyczących absolwentów szkół z danej parafii i kierowanie do nich ofert pracy;
  4. utworzenie funduszu stypendialnego dla uczniów ewangelickich (utworzonego przez Kościół i poszczególne parafie, diecezje); wspieranie w ten sposób zdolnych uczniów ewangelickich;
  5. opracowanie i udostępnienie antologii tekstów literackich zawierających treści protestanckie;
  6. wymiana doświadczeń – szczególnie w kontekście kolejnych reform w edukacji;
  7. możliwość organizacji wspólnych przedsięwzięć szkolnych, np. wycieczki, warsztaty;
  8. organizacja kolejnych spotkań platformy poświęconych omawianiu spraw bieżących oraz konkretnemu jednemu tematowi – 1 lub 2 razy w roku.

Uczestnicy spotkania uznali, że istnieje konieczność dalszych kontaktów i wstępnie ustalili termin następnego spotkania na koniec czerwca 2020 r.

Spotkaniu przedstawicieli szkól i placówek towarzyszyli także profesorowie związani z działalnością Forum Ewangelickiego. Oprócz wzajemnych prezentacji uczestnicy mogli wysłuchać bardzo ciekawej dyskusji w ramach panelu dyskusyjnego nt.: Wartości reformacyjnych w edukacji i życiu publicznym – państwo, prawo, oświata, społeczeństwo obywatelskie.

Biskup Kościoła, ks. Jerzy Samiec zakończył spotkanie modlitwą.